27.08.2015

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok platné pre internetový obchod www.fory.sk platné od 1.1.2017

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Luxor tour s.r.o.,so sídlom Novozámocká 136, 949 05 Nitra, IČO: 36 540 986 zapísaná v OR Okresného  súdu v Nitre,Oddiel: Sro; Vložka číslo: 12471/N, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

LUXOR TOUR, s. r.o.
Novozámocká 136
949 05 Nitra - Krškany

IČO: 36 540 986
DIČ: 20 20 15 30 91
IČ DPH: SK 20 20 15 30 91

Banka: Tatra banka Nitra
Názov účtu: Luxor Tour s.r.o.
BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2877 6292

E-mail:      obchod(at)luxortour.sk
Telefón:  037 / 65 75 311  (každý pracovný deň 9:00 - 15:00)
Mobil:      0905 582 388    (každý pracovný deň 9:00 - 15:00)
Fax:      037 / 65 75 312
Zápis v OR SR: Okresný súd Nitra; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 12471/N
Orgán dozoru a dohľadu:  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru

 

 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1.6. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overuje platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdí dodaciu lehotu a cenu.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom , prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že: 

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

 

2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom

množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na

jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť

kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad

prostredníctvom emailu.

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe

všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané

platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list,

daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný

tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať

tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými

a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný

ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej

zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže

kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti

predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu

o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet,

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme

náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci

oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej

časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo

dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť

alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky

vytvorené od okamihu zmeny. 

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť

cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane

nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom

zmluvnými stranami.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na

internetovej stránke elektronického obchodu. Táto informácia sa však môže meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť

ponúkaného tovaru a reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe

otázky kupujúceho.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak

predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby

dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v

tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na

dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v

katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej

stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom. Zobrazenie farebných

odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zákazníkom

používaného zariadenia.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,

povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v

čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v

časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a

kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru

(ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci

je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní 

pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej

ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je

povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a

prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie

dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou

kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru

kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a

v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia

od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká

predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov

na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení

v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo

v prípade, ak zásielka nie je kompletná ,je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe

vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto

vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť

prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u

predávajúceho alebo určenej osoby.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.

týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť

kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej

zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

• úhrada tovaru v hotovosti vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti

vo zvolenom výdajnom mieste predávajúceho.

• úhrada tovaru platobnou kartou vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu

platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu vo zvolenom výdajnom mieste

predávajúceho.

• úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy

a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu.

 • úhrada tovaru platobnou kartou cez internet, ak je táo možnosť kupujúcemu umožnená - rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou

kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný bankou. Túto

možnosť musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky.

• úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu

 zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového

prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných

dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený a následne bude odoslaný

objednaný tovar alebo služba.

 

5.11. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky

spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov

5.12. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

 

5.13. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii

sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky: 

• osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne v niektorom

z výdajných miest  v rámci ich bežných otváracích

hodín. Nie všetky výdajné miesta sú dostupné pre všetky

druhy tovarov a služieb.

• kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra

 na zvolené miesto dodania nasledujúci deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas

pracovných dní.

• pošta – predávajúci doručí zásielku ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty do 3

pracovných dní po expedícii tovaru. Tento spôsob dopravy je obmedzený na zásielky do

hmotnosti 15 kg. Kupujúci si spravidla zásielku prevezme na najbližšej dodacej pošte podľa

udaného miesta dodania. 

5.16. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je

závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti,

rozmerov a ceny zásielky. Všeobecný cenník dopravy je uvedený

v samostatnej prílohe týchto Obchodných podmienok.

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená

v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania

tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii

objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

 

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň

platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa

kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru

na Miesto, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

6.6. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom

produkte nie je uvedené inak.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia

osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,

povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní

kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

 

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

8.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle firmy predajcu alebo na výdajnom mieste v ktorom si tovar osobne vyzdvihol.

8.2. Určená osoba na výdajnom mieste môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného

výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie a o reklamácii rozhodne

 

predávajúci. 

 8.3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas

a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa

reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude

reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou,

bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.

8.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len

súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady

vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne

užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej

zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak

však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád

tovar riadne užívať.

8.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.8. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho

zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného 

poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5.

týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred

odoslaním objednávky.

8.9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný

reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby na výdajnom mieste.

8.10. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8

týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Kupujúci bol riadne

oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie

tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv

v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej

len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné

podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.11. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.12. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len

tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,

vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.13. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho

v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí

predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto

Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o

uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý

je prílohou číslo 3. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň

uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

 

8.14. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy

sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

 

 

8.15. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo

vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

8.16. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom

rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo

určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť

aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od

zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

8.17. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim

v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za

ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo

lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru

do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním

starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním

v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého

používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými

udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou

zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v

súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie

tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v

čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným

z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie

kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O

výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s

tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady

stanovená záručná doba iná.

8.23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru. 

8.24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená

informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej

zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná

doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

8.25. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia

kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,

alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu

vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.26. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady  predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 8.27. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar

alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre

hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

8.28. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu

alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na

predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie

zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať

návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

8.29. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim

 je Slovenská obchodná inšpekcia,  Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, www.soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho

riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je

dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených

subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-

sporov/146987s.

8.30. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre

riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

VÝLUKY ZO ZÁRUKY

8.31. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru alebo dielov používaných v súlade

s ich technickým určením. Predpísaná prevádzková údržba a odporúčaná prevádzková

starostlivosť nie sú súčasťou bezplatného záručného servisu.

8.32. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

• mechanickým poškodením tovaru

• neodborným zásahom a zmenami na tovare urobenými prevádzkovateľom, alebo treťou

osobou

• nesprávnou obsluhou, alebo prevádzkou tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a/alebo

zaškolením pri inštalácii a/alebo zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar alebo

užívaním v rozpore s všeobecnými princípmi

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,

vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu určenému výrobcom zariadenia

• spôsobom nezlučiteľným s technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi

platnými v SR

• nadmerným zaťažovaním, preťažením, nadmerným užívaním

• používaním nevhodného spotrebného materiálu alebo programového vybavenia či

príslušenstva 

• ohňom, bleskom, atmosférickou alebo statickou elektrinou, vodou, vytopením, pádom,

mechanickým poškodením vonkajším vplyvom, kolísaním napätia v el. sieti a inými

neodvratnými udalosťami

 

 

 

 

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť

predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,

číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť

predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo

telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť

svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese

uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej

osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v

predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je

nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných

strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas

v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje,

najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho

týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných

tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa

zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať

v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných

podmienkach a reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe

súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali

výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s

osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných

podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov

kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek

písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu

kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním

objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným

spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných

podmienok,

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný

tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a

kupujúcim,

d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého

bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v

rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak

je kupujúci právnickou osobou,

e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude

konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom

a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude

vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo

povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme identifikačné údaje predávajúceho.

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné

údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania

osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených

záujmov v rozsahu najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak

predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa §

11 ZnOOÚ, oznámi kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť

poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu

Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý kupujúcemu túto

povinnosť ukladá, a upovedomí kupujúceho o následkoch odmietnutia poskytnúť

osobné údaje,

ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné

údaje poskytnuté,

iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje

sprístupnené,

iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční

prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu

ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na

účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu

v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho

marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ

vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do 

jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade

takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a

preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,

ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,

ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by

malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na

základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo

žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od

automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho

vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená

osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote

podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to

ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených

záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie

zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho,

alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie

oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje

právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou

poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom

oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne

úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných

a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne

ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne

oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

 

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu

vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru

dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré

znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z

dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho

spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito 

obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je

povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť

kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov

uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci

povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote

14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.

Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o

ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa

uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti

podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným

spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu

potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného

dielu alebo posledného kusu,

 

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim

pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom

nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o

odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust.

§ 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných

a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia

od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob,

akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu

kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva

súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné

požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem

úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby

a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa

odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho 

odovzdať predávajúcemu .

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej

dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

 

10.11. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej

predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám

alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku.

10.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie

vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si

predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3

ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký

použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia

platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,

poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v

skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do

pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok

predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou

cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.15. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci

nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní

porušený,

 10.16. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre

subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014

Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať

písomnú formu. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových

správ alebo telefonických hovorov.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o

elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o

ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím

kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa

s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich

 obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 

 

 

 

12. Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Luxor tour s.r.o.,so sídlom Novozámocká 136/, 949 05 Nitra, IČO: 36 540 986 zapísaná v OR  Okresného  súdu v Nitre,Oddiel: Sro; Vložka číslo: 12471/N

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí

tejto služby číslo:

Dátum objednania / prijatia (*).............................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..........................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..............................

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí...................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)........................................

Dátum..............................................

(*) Povinný údaj. 

 

13. Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej

zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba

s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od

tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom)

na poštovú adresu Luxor tour s.r.o., Novozámocká 136/, 949 05 Nitra

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza

ako Príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s

uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa

nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo

k ich úplnému poskytnutiu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude

uskutočnená prednostne prevodom na bankový účet, prípadne rovnakým spôsobom, aký ste použili

pri Vašej platbe, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti alebo do odberného miesta, kde

ste ho prevzali bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia

práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred

uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie

hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

14. Príloha č. 3

Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu

 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte uplatniť reklamáciu )

 

Komu: Luxor tour s.r.o.,so sídlom Novozámocká 136/, 949 05 Nitra, IČO: 36 540 986 zapísaná v OR  Okresného  súdu v Nitre,Oddiel: Sro; Vložka číslo: 12471/N

 

Týmto oznamujem/-e, že si uplatňujem reklamáciu  na nasledujúci tovar:

 


Mesto:............................

 

 

Číslo objednávky: *..........................

 

 


Názov tovaru:.....................

 

Popis závady:*.............................

Návrh na vybavenie reklamácie:.............................

15. Príloha č. 4

Cenník za dodanie.

Osobný odber – bezplatne

Tovar zasielame  v rámci Slovenskej republiky

a) na dobierku poštou I. triedy -3,62 Eur,

b) poštou II. triedy za 3,16 Eur

c) kuriérom  UPS za 9,00 Eur

Ceny sú uvedené s DPH.