20.07.2018

Ochrana osobných údajov

Úvod 

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti.  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež "vy" alebo "zákazník");

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež "údaje" alebo "informácie");

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnosť  Luxor Tour, s.r.o. , Novozámocká 136,   (ďalej tiež "my");

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež "obchodný partner" či "partner");

Webové stránky: Webové stránky dostupné na
https://www.luxortour.sk
http://www.fory.sk
http://www.svetdarcekov.sk

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

  a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
  b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
  c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
  d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
  e) ďalšie osobné údaje: údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:
  • cookies
  • webstránka, z ktorej ste na našu stránku prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a doba prístupu;
  • vyhľadávacie dopyty;
  • kód odpovedi http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu
 • Správa zákazníckeho účtu
 • Komunikácia so zákazníkmi, publikácia recenzií a komentárov, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a vášho správania na webe
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb
 • Účtovné a daňové účely
 • Plnenie ostatných právnych povinností

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy
 • Plnenie právnej povinnosti
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (5 rokov);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania vášho súhlasu.

Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše osobné údaje  žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou nasledujúcich kategórií našich partnerov (príjemcov):

 •  Poskytovatelia prepravy tovaru
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok
 • Poskytovatelia analytických služieb
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti
 • Orgány verejnej správy

Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo by sa vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené ktoré sú uvedené na stránke kontaktov.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

Používanie cookies a webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na našich webových stránkach používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača, adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na našich webových stránkach, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie našich webových stránok, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť naše webové stránky Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme vás informovať vopred. Žiadame vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Luxor Tour, s.r.o.